Algemeen

We vinden de bescherming van jouw privacy uiterst belangrijk. We willen jou daarom informeren welke gegevens wij verwerken en waarom wij deze verwerken.
In deze privacyverklaring vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen.

Wie verwerkt jouw gegevens?

‘Bemotions’, met maatschappelijke zetel te Zottegem (9620), Ballingsweg 5 bus 2 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0765.526.473 is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die op deze website of via onze diensten worden verzameld, hierna “ons bedrijf” of “wij” genoemd.
Welke gegevens verzamelen wij?

Artikel 4 van het EU-AVG directief omschrijft persoonsgegevens als volgt:
“persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

 • Voornaam, achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode, plaats;
 • Contactgegevens: telefoon- en/of mobiel nummer, e-mailadres;
 • Betaalgegevens zoals het nummer van uw debet kaart, uw credit kaart of uw rekening;
 • Inhoud van C.V., motivatiebrief;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij wij de toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@urban-projects.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Toegankelijkheidsvereisten m.b.t. geestelijke of lichamelijke gezondheid;

We willen zeker zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van onze evenementen. Om dit te doen, is het noodzakelijk dat we gegevens van jouw behoeften (die kunnen inhouden dat je informatie over jouw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) verzamelen. Deze gegevens worden enkel bijgehouden tot na afloop van het evenement.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Wij delen jouw gegevens enkel met personeel van Bemotions en met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.
Voor de verkoop van tickets voor bepaalde evenementen van Bemotions doen wij beroep op ticketing via Your-Tickets en/of eigen verkoop. Ticketing Your-Tickets treedt in deze context op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Voormelde partij zal bij de gezamenlijke verwerking van de persoonsgegevens de toepasselijke wettelijke bepalingen naleven en onder meer over een rechtsgrond beschikken voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle partijen zullen afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgen.
In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

Bewaarperiode

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegelaten of zolang de overeenkomst duurt. In ieder geval zal dit nooit langer dan 10 jaar zijn na het einde van de contractuele relatie.
Op de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.
Wat zijn jouw rechten?

 • Je hebt het recht op inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens indien deze niet meer noodzakelijk zijn;
 • Je hebt het recht op bezwaar;
 • Je hebt het recht jouw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid dat enkel kan uitgeoefend worden met toestemming of door middel van een overeenkomst;

Doel en grondslag van de verwerkingen

Op de toestemming die je ons hebt gegeven, bijv. door deel te nemen aan een event of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken.
Op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst dat we met jou hebben afgesloten of als dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook noodzakelijk zijn om je essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

Hoe wij u persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@urban-projects.be.

Links naar andere websites en inhoud van derde partijen

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze sites hebben mogelijk een eigen privacyverklaring. We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Uitoefenen van rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren op het e-mailadres info@urban-projects.be.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken via het e-mailadres contact@apd-gba.be of per post ter attentie van de GBA Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de GBA: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Laatst aangepast op 09/01/2023 om 20h00.